Workshops Chi Nei Tsang

20-21 oktober 2018: Chi Nei Tsang I eerste deel

17-18 november 2018: Chi Nei Tsang I tweede deel

15 december 2018: Chi Nei Tsang I derde deel, lymfe en vijf elementen handen

16-17-18 maart 2019: Chi Nei Tsang II

30-31 March, 1-2 April 2019: Chi Nei Tsang I in Wales