Workshops Chi Nei Tsang

21-22 oktober 2017: Chi Nei Tsang I eerste deel

18-19 november 2017: Chi Nei Tsang I tweede deel

16 december 2017: Chi Nei Tsang I derde deel, lymfe en vijf elementen handen

24-25 februari 2018: Chi Nei Tsang II eerste deel

17-18 maart 2018: Chi Nei Tsang II tweede deel